Praleisti
Live Nation Lithuania

×

Internetinio tinklapio Livenation.lt pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – internetinis tinklapis Livenation.lt, kuriame yra reklamuojami Pardavėjo organizuojami renginiai ir parduodami bilietai į šiuos renginius, kurį administruoja Lietuvos Respublikoje įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Live Nation Lietuva“ (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), juridinio asmens kodas 302694149, PVM mokėtojo kodas LT100006550317, registruotos buveinės adresas Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius, +370-673-02559, info@livenation.lt.

1.2. Pirkėjas – (1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; (2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą arba yra emancipuotas; (3) juridinis asmuo.

1.3. Renginys – Pardavėjo organizuojamas renginys nurodytas internetiniame tinklapyje Livenation.lt.

1.4. Bilietai – bilietai parduodami per tinklapį Livenation.lt arba specializuotų bilietų platintojų tinklapius į Pardavėjo organizuojamus Renginius. Perkant Bilietus per specializuotų bilietų platintojų tinklapius, taikomos šių Taisyklių nuostatos.

1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.5. Taisyklės – šios „Internetinio tinklapio Livenation.lt pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Livenation.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.6. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi Livenation.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Livenation.lt. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.

1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Bilietų į Renginius pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

1.9. Užsakymas – Bilietų į Renginius užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujami įsigyti Bilietai iš Pardavėjo, nurodomi tame pačiame užsakyme.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Internetinio tinklapio Livenation.lt pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas Taisykles patvirtina pirmosios registracijos Livenation.lt metu ir patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo atliekamiems pirkimams tinklapyje Livenation.lt iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo www.Livenation.lt. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos nuo jų paskelbimo momento, o Pirkėjas apie Taisyklių atnaujinimą supažindinamas Taisyklių 2.4 punkte numatyta tvarka.

2.3. Pirkti Livenation.lt turi teisę tik Taisyklių 1.3 punkte apibrėžti Pirkėjai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Livenation.lt.

2.4. Livenation.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba www.livenation.lt arba formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys bus perduodami Pardavėjui, ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo nustatyta tvarka, taip pat laikantis Pardavėjo prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Livenation.lt tik internetu: (1) užsiregistruodamas Livenation.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį); (2) nesiregistruodamas Livenation.lt;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Livenation.lt tinklapio informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Livenation.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Bilietą ir suformavęs užsakymo krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir apmoka už Bilietus, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.5. Pirkėjo užsakyti Bilietai lietuvių kalba pateikiama per 1 darbo dieną Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ar paslaugą ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės ar paslaugos aprašyme Livenation.lt.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Livenation.lt duomenų bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Bilietus Livenation.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ar sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytus Bilietus Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Livenation.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Livenation.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Livenation.lt naudojimosi taisyklių ir kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo pateikti teisingą informaciją apie save ir kitus asmenis, kurių naudai įsigyja Bilietus.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti Bilietų tretiesiems asmenims ir yra atsakingas už jų dingimą ar jų panaudojimą perdavus tretiesiems asmenims arba praradus.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas neapmoka užsakymo ilgiau nei 1 valandą.

6.2. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Livenation.lt tinklapio priemonėmis arba kontaktiniais duomenimis nurodytais Pirkėjo.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Livenation.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Livenation.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Livenation.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Livenation.lt Paskyroje ar www.Livenation.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Jeigu Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Livenation.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu SMS žinute arba elektroniniu paštu).

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytus ir priimti Pirkėjo grąžinamus Bilietus.

7.6. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, Bilietų pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Nesant galimybei pristatyti Pirkėjo išsirinkto Bilieto, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Bilietų kainos Livenation.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei visus kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

8.2. Už užsisakytus Bilietus Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. banko pavedimu;

8.2.3. kitais Renginio aprašyme nurodytais būdais.

8.3. Bilietų užsakymas patvirtinamas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinkti Bilietai, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. PVM sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Livenation.lt paskyroje.

8.6. Bilietų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Bilieto nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo. Anuliavus užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtą sumą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas Bilietus Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Bilietų pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Renginio pasiūlyme.

9.2. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas pardavimo mokestis bus atitinkamai aprašyti kiekvienu užsakymo atveju.

10. Renginių kokybės garantija

10.1. Kiekvieno Livenation.lt parduodamo Renginio savybės nurodomos prie kiekvieno Renginio esančiame aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomi Renginiai yra tinkamos kokybės bei atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei Renginys atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes, kurias Pardavėjas pateikė reklamuodamas tą Renginį Livenation.lt;

10.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Renginį, jiems nustato teisės aktai.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Bilietus

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Bilietus įsigijus www.livenation.lt tinklalapyje:

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Bilietų pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, o Pardavėjas privalo per 5 darbo dienas grąžinti visus Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti dėl Renginių, kurie Pirkėjo kreipimosi momentu vyksta arba yra įvykę.

11.1.2. Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Bilietų pirkimo-pardavimo sutarties praėjus 14 dienų nuo pirkimo, pranešdamas apie tai Pardavėjui, o pardavėjas privalo per 5 dienas grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, atskaitęs jo paties patirtas išlaidas susijusias su Bilietų pardavimo mokesčiais, administravimo mokesčiais, banko mokesčiais, pristatymo mokesčiais ir kita. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti dėl Renginių, kurie Pirkėjo kreipimosi momentu vyksta arba yra įvykę.

11.3. Pinigai už Bilietus grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo jų įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

12.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo Bilietą į netinkamos kokybės Renginį, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:

12.2.1. kad Pardavėjas grąžintų Pirkėjo už Bilietus sumokėtus į nekokybišką Renginį pinigus;

12.2.2. kad būtų proporcingai Renginio kokybei sumažinta Bilieto kaina;

12.2.3. kad Pirkėjui būtų suteikti Bilietai į kitą Renginį

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Livenation.lt.

13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Livenation.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Livenation.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.Livenation.lt naudojimosi taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu naudojantis Livenation.lt, vykdoma per Livenation.lt elektroninės prekybos tinklapyje ir šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją vykdo kitais būdais, Livenation.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

14.2. Livenation.lt šių Taisyklių, www.livenation.lt naudojimosi taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, Pirkėjui elektroniniu paštu info@livenation.lt pateikiant pretenziją, kurią Pardavėjas per 14 kalendorinių dienų turi patenkinti arba pateikti Pirkėjui motyvuotą rašytinį atsakymą į pretenziją, nurodant informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, į kurį gali kreiptis vartotojas.

15.3. Nepavykus susitarti, ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt (Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/).

15.4. Nepavykus susitarti ne teisme, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.