De aarde empoweren: Live Nation Charter voor Ecologische Duurzaamheid:
Live Nation Entertainment is het grootste live-entertainmentbedrijf ter wereld dat bestaat uit wereldwijde marktleiders: Ticketmaster, Live Nation-ontmoetingsplaatsen, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media en Sponsorship en Artist Nation Management.
Live Nation Entertainment heeft het vermogen om levens te veranderen. We geloven dat het empoweren van anderen door middel van muziek een van de manieren is waarop we het grootste verschil in de wereld kunnen maken. Dit geldt voor onze benadering van duurzaamheid; 'Empowering the Earth (De aarde empoweren)' is onze aanpak om onze impact op het milieu te verminderen.
We doen een beroep op het milieu om live-evenementen van wereldklasse te creëren. We zijn de oppassers van het milieu waar onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen plaatsvinden; het kader speelt een integraal onderdeel in het creëren van de unieke sfeer die een blijvende herinnering achterlaat bij de fans.
We zullen leiderschap tonen over klimaatmaatregelen door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de toezeggingen die tijdens de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (UNFCCC) zijn gedaan. Hierdoor zullen we bijdragen aan het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden Celsius te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
De positie van Live Nation over klimaatverandering
Klimaatverandering is momenteel reëel en vindt plaats. De concentratie CO2 in de lucht heeft een nieuw recordniveau bereikt Extreme weersomstandigheden zijn in frequentie en intensiteit toegenomen en hebben de levens van velen beïnvloed. Deze en andere milieuproblemen, zoals verlies van biodiversiteit, luchtverontreiniging, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan, tonen aan dat menselijke acties onbedoeld de aarde in een minder gastvrije toestand brengen. Op grond van het catastrofale verlies aan biodiversiteit, zoals gerapporteerd in het Living Planet Report, stelt het IPCC het tijdschema vast voor dringende maatregelen om opwarming te beperken, vergroot publiek bewustzijn en protesten om overheidsmaatregelen te vereisen, en is de noodzaak voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen om samen te werken om onze broeikasgasemissies te verminderen duidelijker dan ooit tevoren.
Als 's werelds leider in live entertainment hebben we de verantwoordelijkheid om de live muziekervaring nog generaties lang te behouden en een geweldige kans om ons platform te gebruiken om wereldwijde milieuacties te inspireren.
We zullen ons inzetten voor de vermindering van de impact van onze ontmoetingsplaatsen en festivals op het milieu om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijke wereldburgers zijn, door zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en ons steentje bij te dragen om de meest schadelijke gevolgen van wereldwijde klimaatverandering in te dammen.
We zullen gebruik maken van het creatieve ethos van onze industrie om onze fans, medewerkers, artiesten en industrie te motiveren en te inspireren om kleine maar krachtige maatregelen te nemen voor het milieu tijdens onze evenementen en daarbuiten.
En we zullen duurzaamheid gebruiken als een manier om als bedrijf te blijven innoveren en waarde te creëren.
Deze Charter is:
Een verenigende visie die het tot nu toe gedane werk zal kapitaliseren en versnellen en het op een gemeenschappelijk duurzaamheidsdoel zal afstemmen, door onze inspanningen van incrementele verandering naar spelverandering te brengen.
Een ambitieuze maar bruikbare reeks doelstellingen. We zullen onze inspanningen en doelen afstemmen op de recentelijkste vastgestelde wereldwijde normen en regelingen zoals de United Nations Sustainable Development Goals en Science Based Targets Initiative
Een inspirerend en openbaar engagement platform dat het beste uit livemuziek, cultuur, merken, onderwijs en wetenschap samenbrengt om oplossingen voor klimaatverandering aan te dragen en te inspireren in de industrie, bij onze werknemers en de miljoenen fans die onze poorten doorkomen.
Aanpak
We hebben acht prioritaire gebieden geïdentificeerd die deel uitmaken van ons duurzaamheidswerk: emissies en energie, gebruik van hulpbronnen en afval (inclusief plastic), water, voedsel, publieke betrokkenheid, inkoop, vervoer en lokale gevolgen. Elk gebied wordt beoordeeld in de context van duurzame ontwikkeling en bijdrage aan de relevante VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1
Broeikasgasemissies
In 2019 zullen we op alle door Live Nation gerunde ontmoetingsplaatsen en live evenementen de broeikasgasemissies meten met als doel om wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de aanbevelingen zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
Hiermee kunnen we jaarlijkse reductiedoelstellingen vaststellen om te voldoen aan onze overkoepelende doelstelling om voor 2030 te streven naar een daling van de drempelwaarden 1 en 2 van de broeikasgasemissies met 50 %.
1 Elf van de zeventien Sustainable Development Goals zijn direct relevant voor live muziekevenementen en worden hieronder vermeld: 3 - Gezondheid en Welzijn, 4 - Kwaliteitsonderwijs, 6 - Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, 7 - Betaalbare en schone energie, 9 Industrie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie, 13 - Klimaatmaatregelen, 14 - Leven onder water, 15 - Leven op het land en 17 - Partnerschap voor de doelen.
Energie
We beschouwen de snelle overgang naar een koolstofarme economie als dringend.
Ons doel is dat alle door ons gerunde ontmoetingsplaatsen, kantoren en live evenementen worden voorzien van 100% hernieuwbare energie. Onze gebouwen en ontmoetingsplaatsen zullen functioneren volgens gecertificeerde normen voor energie-efficiëntie.
In de komende 10 jaar zullen we het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen vergroten en investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en certificering. We zullen partners en leveranciers selecteren die ons kunnen helpen ons doel te bereiken en die innovatie ondersteunen en nieuwe technologieën testen.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval
Live Nation zal prioriteit geven aan afvalvermindering, gevolgd door hergebruik en daarna recycling, terugwinning en verwijdering van energie.
We streven ernaar dat al onze vestigingen, ontmoetingsplaatsen en evenementen geen enkel afval naar de stortplaats brengen en een percentage materiaalherstel van 50% (of hoger) bereiken tegen 2030, in overeenstemming met lokale en nationale vereisten.
We zullen nauwkeurig verslag doen van ons afval en samen met onze aannemers afvalbeheerplannen ontwikkelen.  We zullen op onze ontmoetingsplaatsen en evenementen gesloten beheersystemen voor afvalverwerking creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie ondersteunen.
Plastic
We zullen uiterlijk in 2021 de verkoop stopzetten van plastic voor eenmalig gebruik op de door ons gerunde ontmoetingsplaatsen en evenementen. Alle elementen die daarna worden gebruikt, moeten herbruikbaar, hernieuwbaar, gecertificeerd composteerbaar zijn of, indien dit onvermijdelijk is, gemaakt zijn uit ten minste 30% gerecycleerde inhoud.
Dit omvat recipiënten, bestek, borden, kopjes, flessen, servies, zakjes, roerders, rietjes.
We zullen beschikbare plastic alternatieven onderzoeken en onze partners op hetzelfde doel afstemmen. We zullen een inkoopbeleid implementeren dat prioriteit geeft aan:
Hergebruik boven eenmalig gebruik
Hernieuwbare boven eindige hulpbronnen
Gecertificeerde composteerbare producten wanneer commerciële compostfaciliteiten bestaan
Het prioriteren van producten met de hoogste gerecycleerde inhoud die beschikbaar zijn, ten minste 30%
Water
We zullen goede toegang tot drinkbaar water van hoge kwaliteit op onze ontmoetingsplaatsen en live evenementen bieden, waterafval verminderen en gebieden met een hoog risico identificeren, die beperkingen van waterverbruik vereisen.  We zullen onderzoeken hergebruik van grijs water onderzoeken en innovatie op dit gebied ondersteunen.
Voedsel
We beschouwen industriële voedselproductie en -verspilling als een milieuprobleem.  We zullen de koolstofimpact van voedsel erkennen en samenwerken met onze leveranciers om voedsel te verkrijgen met de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Kwaliteit en gezonde voeding aan onze klanten bieden is een prioriteit.
We zullen de hoeveelheid verspild voedsel minimaliseren en optimaal gebruikmaken van compostfaciliteiten.
Betrokkenheid
Onze duurzaamheidsdoelstellingen worden duidelijk en transparant naar ons publiek gecommuniceerd en we gebruiken onze positie en ons bereik om met onze klanten in contact te komen om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten. We zullen contact nemen en samenwerken met lokale en nationale instellingen en organisaties op milieugebied   We zullen deelnemen aan duurzaamheidsgesprekken binnen de industrie en daarbuiten om de beste praktijken te delen en van anderen te leren.
Partnerschappen en inkoop
We zullen samenwerken met onze toeleveringsketen, partners en opdrachtgevers om gedeelde duurzaamheidsdoelen te bereiken
We zullen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die we inkopen en maken de ontwikkeling van nieuwe markten mogelijk ter ondersteuning van duurzame producten.
Vervoer
Het is belangrijk dat al onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen goede verbindingen met het openbaar vervoer hebben en we zullen samenwerken met leveranciers en lokale autoriteiten om het gebruik van duurzaam vervoer zoals bus, tram, trein, touringcars en fietsen aan te moedigen. Voor onvermijdelijke, negatieve gevolgen zullen we positieve effecten erkennen, meten en creëren om deze in evenwicht te brengen en promoten we dit bij onze doelgroep, artiesten, leveranciers en aannemers.
Lokale effecten 
Ecologie - Elke ontmoetingsplaats en -site heeft zijn eigen unieke kenmerken, en ontwerpen worden voorbereid om rekening te houden met ecologisch gevoelige gebieden of artefacten van erfgoed of culturele betekenis. We zullen in alle lokale omstandigheden werken en beoordelingen betreffende milieu- of biodiversiteitseffecten uitvoeren, indien nodig, om de lokale flora en fauna te beschermen bij de organisatie van onze evenementen.
Geluid en licht - We zullen werken aan het minimaliseren van de impact van lawaai en lichthinder van onze evenementen.
Lokale gemeenschap - We ondersteunen lokale liefdadigheidsinstellingen en creëren waar mogelijk lokale werkgelegenheid. We zullen ons inzetten om de economische impact van onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen op de lokale gebieden te meten.
Welzijn - We zullen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.
Beheer
Het duurzaamheidsbeleid zal centraal in elk land worden beheerd en individueel worden ontwikkeld, waarbij met elk team capaciteit wordt opgebouwd om duurzaamheid in onze planning en activiteiten centraal te houden.
Elk deelnemend land zal een milieubeheersysteem en een actieplan ontwikkelen, waarin de maatregelen worden beschreven die zullen worden genomen om onze doelstellingen te bereiken.
In 2019 zullen we bij aanvang onze ecologische voetafdruk meten met een standaardbenadering en deze gebruiken om parameters en doelstellingen vast te stellen, waar we elk jaar naar toe zullen werken. We zullen onze voortgang op transparante wijze volgen, meten en delen, en proberen om jaarlijkse rapporten te publiceren. We zullen waar nodig deelnemen aan certificeringsregelingen.
We zullen (positieve en negatieve) ervaringen delen over wijzigingen die we aanbrengen, door de beste praktijken te delen en van elkaar te leren. 
We zullen ons voortdurend blijven ontwikkelen.

„Įgalinti Žemę – „Live Nation“ aplinkos tvarumo chartija

Live Nation Entertainment“ – tai pirmaujanti pasaulyje tiesioginių („gyvų“) pramogų korporacija, kurią sudaro šie pasauliniai rinkos lyderiai: „Ticketmaster“, „Live Nation Concerts“, „Festival Republic“, „Academy Music Group“, „C3 Presents“, „LN Media and Sponsorship“ ir „Artist Nation Management“.

 Taigi Live Nation Entertainment“ pajėgi keisti gyvenimus. Mes tikime, kad suteikti kitiems daugiau galimybių per muziką yra vienas iš būdų, leidžiančių reikšmingai pakeisti pasaulį. Tai pasakytina ir apie mūsų požiūrį į tvarumą. Tvarumo chartija „Įgalinti Žemę“ išreiškia mūsų mintis apie tai, kaip sumažinti poveikį aplinkai.

 Organizuodami pasaulinio lygio tiesioginius renginius mes pasitikime aplinka. Esame aplinkos tarnai – joje įsikūrusios mūsų renginių vietos, joje vyksta tiesioginiai mūsų renginiai, ji vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį kuriant unikalią atmosferą, kuri dovanoja gerbėjams neblėstančius prisiminimus.

 Taigi kovodami su klimato kaina žengsime pirmose eilėse, nustatydami moksliškai pagrįstus tikslus, kurie leis užtikrinti, kad dėl mūsų veiksmų į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis derėtų su JTBKKK Paryžiaus susitarime nustatytais įsipareigojimais. Tai užtikrins, kad prisidėsime prie anglies dioksido kiekio mažinimo iki tokio lygio, kokio reikia, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nekiltų daugiau negu 1,5 °C, palyginti su ikiindustrinio laikotarpio lygiu, kaip nurodyta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2018 m. vertinimo ataskaitoje.

Live Nation“ pozicija dėl klimato kaitos

Klimato kaita yra reali ir vyksta dabar. Šiuo metu CO2ekiekis atmosferos ore yra pats didžiausias. Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai tampa vis dažnesni ir intensyvesni bei daro vis didesnę įtaką daugelio žmonių gyvenimui. Šios ir kitos aplinkos problemos, tokios kaip biologinės įvairovės nykimas, oro tarša, jūros lygio kilimas ir vandenyno rūgštėjimas, rodo, kad žmogaus veiksmai netyčia verčia žemę kur kas mažiau svetinga vieta gyventi.    Atsižvelgiant į katastrofišką biologinės įvairovės nykimą, pateiktą „Gyvosios planetos“ ataskaitoje, Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos nustatytus skubių veiksmų, skirtų riboti atšilimą, terminus, didėjantį visuomenės informuotumą ir protestus, kuriais reikalaujama valdžios institucijų veiksmų, būtinybė vyriausybėms, įmonėms, organizacijoms drauge dirbti, siekiant mažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, akivaizdesnė nei bet kada anksčiau.

Mes, kaip pasauliniai tiesioginių pramogų lyderiai, jaučiamės įsipareigoję išsaugoti gyvos muzikos patirtį ateinančioms kartoms ir suprantame išskirtinę galimybę pasinaudoti savo platforma, kad įkvėptume pasaulinius aplinkosaugos veiksmus.

 

Stengsimės sumažinti mūsų renginių vietų ir švenčių poveikį aplinkai, siekdami užtikrinti, kad esame atsakingi pasaulio piliečiai, rūpinamės bendruomenėmis, kuriose veikiame, ir atliekame savo dalį, stengdamiesi pažaboti žalingiausią klimato kaitos poveikį.

Per savo renginius ir ne tik būdingą kūrybinį etosą panaudosime įkvėpti ir motyvuoti mūsų gerbėjus, darbuotojus, menininkus ir visos ūkio šakos atstovus, kad šie imtųsi nors nedidelių, bet reikšmingų veiksmų aplinkai apsaugoti.

 

Tvarumą panaudosime kaip būdą toliau diegti naujoves ir didinti mūsų verslo vertę.

Ši Chartija yra:

·       vienijanti vizija, kuri padės panaudoti ir paspartinti iki šiol atliktą darbą, suderindama jį su bendru tvarumo tikslu, kad mūsų pastangos būtų ne epizodiškos, o iš tiesų keistų padėtų;

·       plataus užmojo, bet įgyvendinamas tikslų rinkinys. Savo pastangas ir tikslus suderinsime su naujausiais pasauliniais standartais ir programomis, tokiomis kaip  Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai ir moksliškai pagrįstų tikslų iniciatyva; 

·       įkvepianti ir visuomenę įtraukianti platforma, sujungianti geriausius gyvos muzikos, kultūros, prekių ženklų, švietimo ir mokslo aspektus, siekiant spręsti klimato kaitos problemą ir paskatinti sprendimus visoje ūkio šakoje, taip pat įtraukiant mūsų darbuotojus ir milijonus renginiuose apsilankančių gerbėjų.

 

Požiūris

Mes išskyrėme aštuonias prioritetines tvarumo užtikrinimo sritis: išmetamieji teršalai ir energija, išteklių naudojimas ir atliekos (įskaitant plastiką), vanduo, maistas, visuomenės dalyvavimas, prikimai, transportas ir vietinis poveikis. Kiekviena sritis buvo įvertinta atsižvelgiant į jos poveikį, taip pat ryšį su atitinkamais JT darnaus vystymosi tikslais1.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką

2019 m. visose „Live Nation“ priklausančiose arba valdomose renginių vietose ir tiesioginiuose renginiuose bus matuojamas į aplinką išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis, atsižvelgiant į moksliškai pagrįstus tikslus ir siekiant užtikrinti, kad ŠESD sumažinimas derėtų su Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2018 m. vertinimo ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis.

Tai leis mums nustatyti metinius mažinimo tikslus, kad galėtume pasiekti bendrąjį tikslą – iki 2030 m. į aplinką išmetamų 1 ir 2 išmetimo tipo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 50 proc.

Energija

Manome, kad labai svarbu sparčiai pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.

Taigi iškėlėme tikslą, kad visi mūsų biurai, mums priklausančios ir mūsų valdomos renginių vietos ir tiesioginiai renginiai būtų 100 proc. aprūpinami energija iš atsinaujinančiųjų išteklių. Mūsų pastatai ir renginių vietos bus naudojami pagal sertifikuotus energijos vartojimo efektyvumo standartus.

 Per ateinančius 10 metų padidinsime iš atsinaujinančiųjų išteklių gautos energijos dalį ir investuosime į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bei sertifikavimą. Rinksimės tokius partnerius ir tiekėjus, kurie padės mums pasiekti šį tikslą, remti naujoves ir išbandyti naujas technologijas.

Išteklių naudojimo efektyvumas ir atliekos

Live Nationteiks pirmenybę atliekų mažinimui, taip pat pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, energijos atgavimui ir šalinimui.

 Mes siekiame, kad iki 2030 m. iš mūsų biurų, renginių vietų ir renginių į sąvartynus nebebūtų išgabenama jokių atliekų, taip pat siekiame 50 proc. (arba didesnio) medžiagų atgavimo rodiklio, atsižvelgiant į vietines ir nacionalines sąlygas. 

Teiksime tikslias atskaitas apie mūsų atliekas ir su rangovais parengsime atliekų tvarkymo planus. Renginių vietose ir renginiuose sukursime uždarojo ciklo atliekų valdymo sistemas bei palaikysime žiedinės ekonomikos plėtrą.

Plastikas

Ne vėliau kaip iki 2021 m. nutrauksime prekybą vienkartiniais plastikiniais gaminiais mums priklausančiose arba valdomose renginių vietose. Visi po to panaudoti plastikiniai gaminiai turi būti naudojami pakartotinai, perdirbami, kompostuojami (sertifikuoti) arba, jeigu to negalima išvengti, pagaminti iš bent 30 proc. perdirbto turinio.

 Minėti plastikiniai gaminiai apima mėginių ėmimo indus, stalo įrankius, lėkštes, puodelius, butelius, padėkliukus, maišelius, maišiklius, gėrimų šiaudelius ir kt.

Mes išnagrinėsime galimas alternatyvas plastikui ir savo tikslus suderinsime su partneriais. Įgyvendinsime pirkimų politiką, kurioje pirmenybė teikiama:

·       daugkartiniams, o ne vienkartiniams gaminiams;

·       gaminiams iš atsinaujinančiųjų, o ne iš išsenkančių išteklių; 

·       sertifikuotiems kompostuojamiems produktams ten, kur yra komerciniai kompostavimo įrenginiai;

·       produktams, pagamintiems iš kuo daugiau, bet bent iš 30 proc. perdirbto turinio.

Vanduo

Visose renginių vietose ir tiesioginiuose renginiuose parūpinsime pakankamai geriamojo vandens, sumažinsime vandens atliekų kiekį ir nustatysime didelės rizikos zonas, kuriose vandens vartojimas turi būti ribojamas. Tirsime, kaip būtų galima pakartotinai panaudoti nuotekas ir remsime naujoves šioje srityje.

Maistas

Manome, kad pramoninė maisto gamyba ir švaistymas yra aplinkosauginė problema. Pripažįstame anglies dioksido poveikį maistui, ir bendradarbiausime su tiekėjais, siekdami apsirūpinti maistu, kurį gaminant būtų laikomasi aukščiausių gyvūnų gerovės standartų. Pasiūlyti klientams kokybišką ir sveiką maistą yra mūsų prioritetas.

 Mažinsime maisto produktų kiekį, kuris patenka į atliekas, ir kuo geriau panaudosime kompostavimo įrenginius.

Visuomenės dalyvavimas

Mūsų tvarumo tikslai bus aiškiai ir skaidriai perduoti klausytojams, ir savo padėtį bei galimybes pasiekti žmones panaudosite bendradarbiaudami su klientais bei geriau juos informuodami aplinkosaugos klausimais. Palaikysime ryšį ir bendradarbiausime su vietinėmis ir nacionalinėmis aplinkosaugos įstaigomis ir organizacijomis.   Dalyvausime diskusijose apie tvarumą su kitais ūkio šakos atstovais bei kitais asmenimis, kad galėtume dalytis gerąja patirtimi ir mokytis iš kitų.


Partnerystė ir pirkimai

Drauge su tiekimo grandinės dalyviais, partneriais ir rėmėjais sieksime bendrų tvarumo tikslų.

Atsižvelgsime į visą perkamų produktų gyvavimo ciklą ir sudarysime sąlygas kurti naujas tvarių produktų rinkas.

Transportas

Svarbu, kad su visomis mūsų renginių vietomis ir tiesioginiais renginiais būtų užtikrintas geras susisiekimas viešuoju transportu. Dirbsime su tiekėjais ir savivaldybėmis, ragindami naudoti tokias tvarias transporto priemones kaip autobusus, tramvajus, traukinius, turistinius autobusus ir dviračius. Jeigu neigiamas poveikis aplinkai neišvengiamas, mes tai pripažinsime, matuosime ir kursime teigiamą poveikį, siekdami bendrąjį poveikį subalansuoti, bei reklamuosime tai mūsų klausytojams, atlikėjams, tiekėjams ir rangovams.

Vietinis poveikis

Ekologija. Kiekviena renginio vieta pasižymi unikaliomis ypatybėmis ir dizainu, į kuriuos reikia atsižvelgti, nustatant ekologiškai jautrias sritis arba paveldo ar kultūros požiūriu reikšmingus artefaktus. Mes dirbsime įvairiomis vietinėmis sąlygomis ir, prireikus, atliksime poveikio aplinkai ir biologinei įvairovei vertinimus, kad apsaugotume vietinę florą ir fauną.

Triukšmas ir šviesa. Sieksime kuo labiau sumažinti mūsų renginių keliamo triukšmo ir šviesos taršos poveikį.

Vietinė bendruomenė. Remiame vietines labdaros organizacijas ir, kai tik įmanoma, kuriame vietines darbo vietas. Stengsimės įvertinti ekonominį poveikį, kurį mūsų renginių vietos ir renginiai daro konkrečioms vietovėms.

Gerovė. Užtikrinsime visų darbuotojų bei lankytojų sveikatą ir gerovę.

Valdymas

 Tvarumo politika bus valdoma centralizuotai ir atskirai tobulinama kiekvienoje šalyje, stiprinant kiekvienos komandos gebėjimus išlaikyti tvarumą planavimo procesų ir veiksmų centre.

Kiekviena dalyvaujanti šalis parengs aplinkosaugos vadybos sistemą ir veiksmų planą ir nustatys etapus, kuriais sieksime iškeltų tikslų.

2019 m. pagrindinį mūsų daromą poveikį aplinkai tikrinsime taikydami standartinį metodą, kurį naudosime kiekvienų metų rodikliams ir tikslams nustatyti. Skaidriai stebėsime, matuosime ir skelbsime apie savo pažangą ir sieksime skelbti metines ataskaitas. Prireikus dalyvausime sertifikavimo programose.

Taip pat dalysimės teigiama ir neigiama patirtimi apie pasikeitimus, keisimės gerąja praktika ir mokysimės vieni iš kitų.

Be to, mes nuolat stengsimės toliau vystyti ir tobulinti šią poziciją.

Toliau išvardyti vienuolika iš septyniolikos tvaraus vystymosi tikslų, kurie tiesiogiai susiję su gyvos muzikos renginiais: 3 – gera sveikata ir gerovė, 4 – kokybiškas ugdymas, 6 – švarus vanduo ir sanitarijos priemonės, 7 – įperkama ir švari energija, 9 – pramonė, 11 – tvarūs miestai ir bendrijos, 12 – atsakingas vartojimas ir gamyba, 13 – klimato apsaugos veiksmai, 14 – gyvenimas po vandeniu, 15 – gyvenimas sausumoje ir 17 – partnerystė siekiant tikslų.